Та доорх зургаас 3-4 сарын дотор хүний гажигтай шүдний өөрчлөлтийг харж байна. Энэ бол бодит үр дүн, бодит зураг, бодит өөрчлөлт. Магадгүй гажиг заслын эмч нар таны шүдний аппаратны чангалгаа, шүдний тэгшрэлт, гажиг зэргийг 1-2 жил удаашруулж уяаж байвал зарим хүмүүс 3-4 сарын хугацаанд ийм үр дүнд хүрч байна. Таны харж байгаа энэ зурган дээр дээд шүднүүдийг нь тэгшилсэн харагдаж байна. Харин дараагийн 3-4 сард доод шүднүүдийг нь тэгшилэх байх. Гайхамшигтай. 

 

Таны сурталчилгаа